Allmänt

Artiklar och övriga bidrag förutsätts vara tidigare inte publicerat material och kan inte utan tillstånd publiceras i annan tidskrift. Författarens upphovsrätt består, men UrT erhåller publiceringsrättigheterna. Royalty utbetalas ej. Författaren erbjuds peer review av två från UrT fristående personer. Erbjudandet om peer review är frivilligt, men artiklar som genomgått proceduren markeras särskilt i tidskriften.

Artiklar på svenska kommer att inom sex månader publiceras som open access på UrT:s hemsida, urt.cc. Artiklar på engelska kommer att publiceras open access på hemsidans engelska version i samband med att det aktuella numret av den tryckta tidskriften publiceras, se urt.cc/open-access.

Format

En artikel bör normalt inte överstiga 9 000 ord, vilket motsvarar ca 20 sidor i UrT. Om författaren avser att skriva en betydligt längre artikel, ska redaktören först konsulteras.

Times New Roman 13 punkter med enkelt radavstånd bör användas till rubriker. Times New Roman 10,5 punkter med enkelt radavstånd bör användas i brödtexten.
Artikeln ska sparas som ett enda dokument i wordformat med författarens efternamn och aktuellt datum som dokumentnamn och skickas till
andrea.sundstrand@sundstrand.nu.

Titel

Titeln skrivs med inledande bokstav i versal och Times New Roman 20 punkter med enkelt radavstånd, författarnamnet anges kursiverat i Times New Roman 13 punkter med enkelt radavstånd under titeln:
Offentlig upphandling
Lisa Larsson

Rubriksättning

Högst tre nivåer av rubriksättning accepteras. Nivåerna bör anges med siffror och ord. Siffrorna följs av punkt och det är flera nivåer. Numrering och text avskiljs med tabb. Rubriker skrivs inte med versaler:
3 Förfrågningsunderlag
3.1 Administrativa bestämmelser
3.1.1 Tidsfrister

Fotnoter

Fotnoter anges i arabiska siffror. Inga egna fotnoter accepteras vid artikelns titel eller rubriker. Nottecken sätts som huvudregel i texten efter meningens slut, dvs. efter punkt. Hänvisningar görs inte till artikelns sida utan till det avsnitt i texten som berörs eller till numret på en annan not: se avsnitt 4.2, se not 8 ovan.

Hänvisning till författningar

Lagrum bör skrivas på samma sätt som i offentligt tryck: 3 kap. 3 § LOU. Första gången en författning nämns bör den anges med fullständigt namn och nummer. Hänvisning till författningar från EU skrivs det sätt EU-domstolen använder, se curia.europa.eu.

Litteraturhänvisningar

Författare anges med efternamnet, följt av förnamnet. Namnen skiljs åt med komma. Varken författarnamnet eller titeln skrivs med kursiverad stil:
Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, (ak. avh.), Jure, Stockholm 2012, s. 101.
Ågren, Robert, Offentlig upphandling av samarbetslösningar vid byggentreprenad, UrT 2014:1 s. 33.
Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 3 uppl., Sweet & Maxwell, London 2014, s. 1201.
Burnett, Michael, A new EU Directive on concessions – the right approach for PPP?, EPPPLRev 2008 nr 4, s. 285–293.

Hänvisning till EU-rättslig praxis

I brödtexten anges domens beteckning kursivt:
Concordia
I fotnoten anges den officiella beteckningen, kortversionen:
Domen Concordia Bus Finland, C-513/99, EU:C:2002:495, punkt 32 (alternativt punkterna 32-33, alternativt punkterna 32, 34 och 42).

Skrivregler

Följ Svenska språknämndens Svenska skrivregler, Stockholm 2000.

Förkortningslista

Använd följande förkortningslista om inte det oavkortade uttrycket används:
EU Europeiska Unionen
EU-domstolen Europeiska Unionens domstol
Europadomstolen Domstolen för mänskliga rättigheter
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
KRNG Kammarrätten i Göteborg
KRNJ Kammarrätten i Jönköping
KRNS Kammarrätten i Stockholm
KRNSU Kammarrätten i Sundsvall
Internationella Internationella domstolen i Haag
domstolen
äea ännu ej avgjort
äep ännu ej publicerat
(i rättsfallssamlingen)
a.a. anfört arbete
bil. bilaga, bilagor
bl.a. bland annat, bland andra
ca cirka
dnr diarienummer
dvs. det vill säga
el. eller
e.l. eller liknande
enl. enligt
etc. et cetera
f. 1) förre, 2) följande sida, 3) född
ff. följande sidor
f.d. före detta
f.n. för närvarande
forts. fortsättning
fr.o.m. från och med
jfr jämför
kap. kapitel
kr krona, kronor
m.fl. med flera
m.m. med mera
nr nummer
o. och
obs. observera
o.d. och dylikt
osv. och så vidare
p. punkt, punkter
p.g.a. på grund av
resp. respektive
s. sidan, sidorna
s.k. så kallad, så kallat, så kallade
st. stycke
t.ex. till exempel
tf. tillförordnad
t.o.m. till och med
u.a. utan anmärkning
uppl. upplaga
utg. utgiven
vol. volym

Avstavningar

Avstavningsprogram ska inte användas, inte heller manuell sidbrytning.

Källförteckning m.m.

Artikeln ska inte innehålla källförteckning eller innehållsförteckning.