Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter – en systematiserande probleminventering

Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling
Regulation of concessions – a new territory for the Public Procurement Directives