Kopplingen mellan exploateringsavtal och LOU – Vad gäller vid utbyggnad av kommunala anläggningar?

Reglering av underentreprenad i LUFS
Nya regler om uteslutning – förenkling eller förvirring?