Innovationsupphandling – ett par centrala frågeställningar ur upphandlingsrättslig synvinkel

Direkt effekt vid överprövning av koncessioner
Nya bestämmelser om ramavtal, särskilt i försörjningssektorerna