Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling

Jäv och self-cleaning i offentlig upphandling
Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter – en systematiserande probleminventering