Välkommen till Upphandlingsrättslig Tidskrift!

Spamfilter och AB 04/ABT 06

Jag fortsätter att skaka på huvudet åt tokigheter som sker inom det svenska rättsväsendet. Hur en domstol kan komma fram till att ett anbud kommit in för sent då det fastnat i myndighetens SPAM-filter framstår som osannolikt. Tänk om jag skulle kunna hävda detsamma om e-post med fakturor eller viktiga myndighetsdokument fastnade i mitt SPAM-filter. För alla ska väl behandlas lika i Sverige, eller hur var det nu igen? Tyvärr blev slutsatsen i en dom från Kammarrätten i Sundsvall från år 2021 att anbudet hade kommit in för sent, fast det fastnade i SPAM-filtret innan anbudstiden gått ut (Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 18 oktober 2021, mål nr 1827-21). Mark- och miljööverdomstolen fattade å andra sidan ett motsatt beslut i sitt avgörande från år 2022 (Mark- och miljööverdomstolens dom av den 14 december 2022, mål nr P 14061-21.). Här hade en klagandes e-post med ett överklagande kommit in till rätt kommun den 5 maj 2021 kl. 23.57, men därefter hade kommunens mejlfilter hanterat mejlet i över 30 minuter. Det medförde att e-posten inte levererades till mottagarens brevlåda förrän den 6 maj 2021 kl. 00.27, vilket var efter överklagandetidens slut. Domstolen hänvisade till 22 § första stycket förvaltningslagen (2017:900) och drog slutsatsen att ansvaret för att överklagandet försenades vilade på kommunen.

Målet överklagades till Högsta domstolen (HD) som nu meddelat dom (Högsta domstolens dom av den 3 januari 2024, mål nr P 124-23). HD fastställde, med beaktande av utformning av bestämmelsen i 22 § första stycket förvaltningslagen (2017:900) och de intressen som ligger bakom regleringen, att ett e-postmeddelande som har skickats till anvisad adress och nått den mottagande myndighetens datanätverk inom överklagandetiden bör anses ha kommit in, oavsett hur myndigheten har organiserat sin hantering av skräppost och liknande. Det spelar ingen roll när meddelandet har skickats och inte heller har principen om att den enskilde står risken för att meddelandet inte kommer fram någon betydelse om ett meddelande i tid har kommit in till myndigheten på det sätt som bestämelsen i 22 § första stycket förvaltningslagen (2017:900) kräver. Någon annan slutsats hade varit osannolik.

Något annat som enligt min, och några andras, åsikt är lika tokigt är hur upphandlande myndigheter och enheter i Sverige kan hänvisa till de allmänna standardvillkoren AB 04 och ABT 06 och hävda att bestämmelserna om ÄTA-arbeten (ändring-, tilläggs- och avgående arbeten) i dessa standardvillkor uppfyller kraven på att vara klar, precis och entydig i 17 kap. LOU. Nu verkar det som att inte heller Konkurrensverket (KKV) anser att detta är möjligt, och i december 2023 ansökte KKV i domstol om upphandlingsskadeavgift av Trafiknämnden i viii

Region Stockholm (KKV dnr 876/2023). KKV menar att Trafiknämnden brutit mot lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) när den tecknade ett tilläggsavtal till ett tidigare upphandlat entreprenadkontrakt om utbyggnad av spårvägen Tvärbanan i Stockholm. Enligt KKV är förändringarna så väsentliga att de ändrade entreprenadkontraktets karaktär, varför ändringarna inte var tillåtna enligt LUF. KKV menar alltså att regleringen i standardavtalen inte är så klar, precis och entydig som bestämmelserna i LUF kräver. Regleringen i standardavtalen baseras enligt KKV istället på subjektiva och vaga begrepp som saknar klar definition och vedertagen innebörd. Det här blir spännande att följa, eftersom diskussionen om förhållandet mellan möjligheten att göra ÄTA-arbeten med hänvisning till AB 04 och ABT 06 är lika gammal som den svenska EU-baserade upphandlingslagstiftningen.

Den 25-26 april 2024 hålls Upphandlingskonferensen för åttonde gången. Information om ämnena och talarna hittar du på www.upphandlingskonferensen2024.se. Konferensen erbjuder 50 talare och 41 olika föredrag i högaktuella upphandlingsfrågor. Har du inte möjlighet att vara med på plats erbjuds dessutom möjligheten att vara med via streaming under hela konferensen. Som tidigare får du som deltagare tillgång till alla power points och till alla inspelade videor under tre månader efter konferensen! Denna gång firar vi att LOU fyller 30 år och att Upphandlingsrättslig Tidskrift fyller 10 år!

UrT har valt att stödja Svenska Djurambulansen som bildades år 2008. Föreningens vision är att bli Sveriges mest erkända sjuktransport för djur, och att främja djurs trygghet, hälsa och minska onödigt lidande genom en säker och professionell transport till rätt instans. Läs mer på www.svenskadjurambulansen.se

Med önskan om en vit vinter!

Andrea Sundstrand